ยินดีต้อนรับเข้าสู่...สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต :: ค่านิยมองค์กร อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข ::

คู่มือสำหรับประชาชน

ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับประชาชน ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต

หัวข้อ
ไฟล์ดาวน์โหลด
1. การรับรององค์กร   
   1.1 คู่มือการรับรององค์กรที่ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบรามการค้ามนุษย์
    1.2 คู่มือการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
 • แบบฟอร์มคำขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ กรณีมูลนิธิ หรือสมาคม (แบบ ก.ส.ค.1 และ แบบ ก.ส.ค.2)
1.3 คู่มือการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน
 • แบบฟอร์มการรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน (แบบ ก.ส.ค.5)
2. การขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรองรับเด็กเอกชน    
   2.1 คู่มือการขอรับอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
 • แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก (สด.1)
 • กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก พ.ศ.2549
 • คำแนะนำจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
   2.2 คู่มือการขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานรับแรกรับ สถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพและสถานพัฒนาและฟื้นฟู
 • แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานแรกรับ (สร.1)
 • แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตให้ตั้งสถานสงเคราะห์ (สค.1)
 • แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ (สภ.1)  
 • แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานพัฒนาและฟื้นฟู (สฟ.1) 
 • แบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งผู้ปกครองสวัสดิภาพ สถานแรกรับ (สร.2)
 • แบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งผู้ปกครองสวัสดิภาพสถานสงเคราะห์ (สค.2) 
 • แบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งผู้ปกครองสวัสดิภาพ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ (สภ.2)
 • แบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งผู้ปกครองสวัสดิภาพ สถานพัฒนาและฟื้นฟู (สฟ.2)
   2.3 คู่มือต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานรองรับเด็กเอกชน (สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับสถานสงเคราะห์ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ และสถานพัฒนาฟื้นฟู)
 • แบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตให้ตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก (สด.5)
 • แบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตให้ตั้งสถานแรกรับ (สร.6)
 • แบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตให้ตั้งสถานสงเคราะห์ (สค.6)
 • แบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตให้ตั้งสถานคุ้มครองสวัสดิภาพ (สภ.6)
 • แบบฟอร์มคำขอต่อใบอนุญาตให้ตั้งสถานพัฒนาและฟื้นฟู (สฟ.6)
3. การออกบัตรประจำตัวคนพิการ
   3.1 คู่มือการออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีการขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
   3.2 คู่มือการออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีการยกเลิกการมีบัตรประจำตัวคนพิการ 
   3.3 คู่มือการออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรณีบัตรหมดอายุ บัตรชำรุด บัตรสูญหาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญของบัตรประจำตัวคนพิการ 
*** แบบฟอร์มการออกบัตรประจำตัวคนพิการ ใช้แบบเดียวกันทั้ง 3 กรณี ***
 • แบบฟอร์มคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
 • แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
 • แบบฟอร์มเอกสารรับรองความพิการ โดยพิจารณาจากความพกพร่อง 
 • แบบฟอร์มหนังสือรับรองการเป็นผู้ดูแลคนพิก
4. การขอออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป   
   4.1 คู่มือการออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป
 • แบบฟอร์มคำร้องขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ราชการส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานภาครัฐ (แบบ ศบ.1-อ)   
 • แบบฟอร์มคำร้องขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใด (แบบ ศบ.1-ท)   
5. การจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์   
   5.1 คู่มือการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ กรณีขออุปการะเด็กถูกทอดทิ้งที่มีผู้เลี้ยงดูในครอบครัว
   5.2 คู่มือการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ กรณีขออุปการะเด็กที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์
*** แบบฟอร์มการจัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ ใช้แบบเดียวกันทั้ง 2 กรณี ***
 • แบบฟอร์มหนังสือแสดงความจำนงขอรับอุปการะเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์
 • แบบฟอร์มข้อตกลงในการรับอุปการะเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์
 • แบบฟอร์มรายงานการสอบสภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสมของผู้อุปการะเด็ก
 • แบบฟอร์มการกรอกประวัติเด็กในความอุปการะของครอบครัวอุปถัมภ์
 • แบบฟอร์มรายงานการเยี่ยมเยียนเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์
 • แบบฟอร์มขอระงับเรื่องการอุปการระเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์
 • แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
 • แบบฟอร์มหนังสือแสดงความประสงค์ขอรับเงินช่วยค่าเลี้ยงดูเด็กแบบครอบครัวอุปถัมภ์
6. การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   
   6.1 คู่มือการรับเด็กที่มีบิดามารดา/ศาลมีคำสั่งให้ความยินยอมแทนบิดามารดา
 • แบบฟอร์มคำขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (แบบ บธ.๔)
 • แบบฟอร์มหนังสือแสดงความยินยอมของผู้มีอำนาจให้ความยินยอม (แบบ บธ.6)
   6.2 คู่มือการให้คำปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรม
 • แบบฟอร์มขอรับคำปรึกษาการเลิกรับบุตรบุญธรรม
 • แบบฟอร์มหนังสือยืนยันความประสงค์เลิกรับบุตรบุญธรรม
 • แบบฟอร์มรายงานการให้คำปรึกษา
 • แบบฟอร์มหนังสือยืนยันการเลิกรับบุตรบุญธรรมภายหลังได้รับคำปรึกษา