ยินดีต้อนรับเข้าสู่...สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต :: ค่านิยมองค์กร อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข ::

ทำเนียบผู้บริหารประจำกระทรวง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ปลัดกระทรวง

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้วเริ่มต้น : 30 สิงหาคม 2557

ถึง : ปัจจุบัน

นายวิเชียร ชวลิต นายไมตรี อินทุสุตเริ่มต้น : 2 ตุลาคม 2558

ถึง : ปัจจุบัน

นางปวีณา หงสกุล นางปวีณา หงสกุลเริ่มต้น : 1 กรกฎาคม 2556

ถึง : 22 กรกฎาคม 2557

นายวิเชียร ชวลิต นายวิเชียร ชวลิตเริ่มต้น : 4 พฤษภาคม 2555

ถึง : 30 กันยายน 2558

นายสันติ พร้อมพัฒน์ นายสันติ พร้อมพัฒน์ เริ่มต้น : 9 สิงหาคม 2554

สิ้นสุด : 30 มิถุนายน 2556

นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา นางพนิตา กำภู ณ อยุธยาเริ่มต้น : 20 กรกฎาคม 2553

สิ้นสุด : 3 พฤษภาคม 2555

นายอิสสระ สมชัย นายอิสสระ สมชัย เริ่มต้น : 11 กุมภาพันธ์ 2552

สิ้นสุด : 8 สิงหาคม 2554

นายวัลลภ พลอยทับทิม นายวัลลภ พลอยทับทิมเริ่มต้น : 4 มิถุนายน 2547

สิ้นสุด : 19 กรกฎาคม 2553

นายวิทูรย์ นามบุตร นายวิทูรย์ นามบุตร เริ่มต้น : 24 ธันวาคม 2551

สิ้นสุด : 3 กุมภาพันธ์ 2552

นายอภัย จันทนจุลกะ นายอภัย จันทนจุลกะเริ่มต้น : 1 ตุลาคม 2546

สิ้นสุด : 31 พฤษภาคม 2547

นายอุดมเดช รัตนเสถียร นายอุดมเดช รัตนเสถียร เริ่มต้น : 24 กันยายน 2551

สิ้นสุด : 20 ธันวาคม 2551

นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศเริ่มต้น : 21 ตุลาคม 2545

สิ้นสุด : 30 กันยายน 2546

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ เริ่มต้น : 5 สิงหาคม 2551

สิ้นสุด : 23 กันยายน 2551

นายชวรัตน์ ชาญวรีกูล นายชวรัตน์ ชาญวรีกูล เริ่มต้น : 24 พฤษภาคม 2551

สิ้นสุด : 2 สิงหาคม 2551

นายสุธา ชันแสง นายสุธา ชันแสง เริ่มต้น : 6 กุมภาพันธ์ 2551

สิ้นสุด : 8 พฤษภาคม 2551

นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เริ่มต้น : 9 ตุลาคม 2549

สิ้นสุด : 6 กุมภาพันธ์ 2551

นายวัฒนา เมืองสุข นายวัฒนา เมืองสุขเริ่มต้น : 2 สิงหาคม 2548

สิ้นสุด : ตุลาคม 2549

นายประชา มาลีนนท์ นายประชา มาลีนนท์เริ่มต้น : 11 มีนาคม 2548

สิ้นสุด : สิงหาคม 2548

นายสรอรรถ กลิ่นประทุม นายสรอรรถ กลิ่นประทุม เริ่มต้น : 8 พฤศจิกายน 2546

สิ้นสุด : มีนาคม 2548

นายอนุรักษ์ จุรีมาศ นายอนุรักษ์ จุรีมาศ เริ่มต้น : 3 ตุลาคม 2545

สิ้นสุด : 8 พฤศจิกายน 2546