ยินดีต้อนรับเข้าสู่...สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต :: ค่านิยมองค์กร อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข ::

นโยบายกระทรวง พม. 9-5-5

นโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

download