ยินดีต้อนรับเข้าสู่...สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต :: ค่านิยมองค์กร อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข ::

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา
จัดตั้งในชื่อสำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดภูเก็ต สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ เมื่อปี ๒๕๒๐
และเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดภูเก็ต สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ปัจจุบันใช้ชื่อว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
          เป็นตัวแทนราชการบริหารส่วนภูมิภาคของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อ
ปฏิบัติงาน ได้แก่
๑) การแปลงยุทธศาสตร์ การจัดทำยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ศูนย์ข้อมูล การจัดทำรายงานสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ ส่งเสริม ประสานงานและสนับสนุน การจัดกิจกรรมตามภารกิจและเป้าหมายของกระทรวง โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน การติดตามการบังคับใช้กฎหมาย
๒) ให้บริการสวัสดิการสังคม สังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ด้วยการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาในรูปแบบของเงินสงเคราะห์ การประสานส่งต่อ การส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชน ท้องถิ่นจัดสวัสดิการสังคม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถดำรงชีวิตและพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีของ ความเป็นมนุษย์
๓) การพัฒนาศักยภาพสตรี คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิให้มีความเสมอภาคและเป็นธรรมทางสังคม การสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและเป็นปึกแผ่น
๔) การดำเนินงานตามมาตรการ กลไก ส่งเสริมสนับสนุนภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ ภายในจังหวัด มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความมั่นคงในการดำรงชีวิต
๕) สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรต่างๆ เช่น มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สภาสตรีแห่งชาติฯ มูลนิธิทุนการศึกษานานาชาติ (เงินทุน ISGF) กองทุนสังคมสงเคราะห์จังหวัดภูเก็ต และศูนย์ประสานงานองค์การเอกชน
นอกจากนี้ ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงาน
สำนักงานเคหะชุมชนภูเก็ต เพื่อการประสานความร่วมมือกับกระทรวงเกี่ยวกับโครงการบ้านเอื้ออาทรและการ แก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อการประสานความร่วมมือด้านต่างๆกับชุมชนและเครือ ข่ายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในพื้นที่ชุมชนแออัด โดยดำเนินการในรูปของบ้านมั่นคง และการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน