ยินดีต้อนรับเข้าสู่...สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต :: ค่านิยมองค์กร อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข ::

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information officer : CIO)

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information officer : CIO)


blank2

รองปลัดกระทรวง

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
กรมกิจการผู้สูงอายุ
blank2
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
blank2
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
blank2
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน )
blank2
การเคหะแห่งชาติ

blank2

สำนักงานธนานุเคราะห์