ยินดีต้อนรับเข้าสู่...สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต :: ค่านิยมองค์กร อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข ::

ฝ่ายข้าราชการประจำ

porametee
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
ปลัดกระทรวง
ausanee2 supatcha
นางสาวอุษณี กังวารจิตต์
รองปลัดกระทรวง
นางสุภัชชา สุทธิพล
รองปลัดกระทรวง
reg
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง
pornsom2 saranpat2 suthi2
นางพรสม เปาปราโมทย์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
นายสุทธิ จันทรวงษ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวง
suwaree sujittra
นางสุวรีย์ ใจหาญ
รักษาการที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม
นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์
รองโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์