ยินดีต้อนรับเข้าสู่...สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต :: ค่านิยมองค์กร อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข ::

พรบ.หอพัก

​พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2558 ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ซึ่งมีผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการหอพัก ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2558 โดยเป็นการโอนภารกิจจาก ส่วนราชการเดิม คือ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เอกสารประกอบ

ลำดับ

           ชื่อไฟล์

1
พรบ.หอพัก พ.ศ. 2507  (คลิ๊กดาวน์โหลด)
2
พรบ.หอพัก พ.ศ. 2558  (คลิ๊กดาวน์โหลด)
3
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. 2549   (คลิ๊กดาวน์โหลด)
4
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553   (คลิ๊กดาวน์โหลด)
5
สรุปสาระสำคัญของ พรบ.หอพัก พ.ศ. 2558   (คลิ๊กดาวน์โหลด)
6
ความแตกต่างของ พรบ.หอพัก พ.ศ.2507 และ พ.ศ.2558  (คลิ๊กดาวน์โหลด)