ราคากลางคอมพิวเตอร์

lenovo-Desktop-PC-price

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

Download   25 438.4 kB

 

 

Comments

comments