ยินดีต้อนรับเข้าสู่...สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต :: ค่านิยมองค์กร อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข ::

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ศึกษาวิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจเพื่อการกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไข
2.ประสานและจัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของ มนุษย์ของจังหวัด ให้เป็นไปตามแนวนโบบายของกระรวง
3.ส่งเสริมประสานการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจและเป้าหมายของหน่วยงานในกระทรวง
4.ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน
5.ส่งเสริมประสานงานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคมตามกฏหมาย
6.เป็นศูนย์ข้อมูลการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุยษ์ในระดับจังหวัด
7.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิชาการ และผลการปฎิบัติงานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
8.ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย วิสัยทัศน์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
เป็นองค์การและกลไกระดับจังหวัด ที่เอื้ออำนวยและประสานเชื่อมโยงกับภาคีทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคง ในการดำรงชีวิต ได้รับบริการสวัสดิการ และคุ้มครองอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและเสมอภาค สามารถช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน ให้เป็นสังคมที่สันติสุข น่าอยู่

วิสัยทัศน์ขององค์กร

“ พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สู่สังคมคสวัสดิการ”

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต
2. สถาบันครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง

พันธกิจ

1. เป็นศูนย์ข้อมูลด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับจังหวัด
2.ประสานและจัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์  ของจังหวัดให้เป็นไปตามแนวนโยบายของกระทรวง
3.ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการดำเนินงานกับองค์กรเครือข่ายในจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน
4.ส่งเสริม ประสานงานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งส่งต่อให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีอำนาจ หน้าที่ในการจัดสวัสดิการสังคม ตามกฎหมาย
5.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการดำเนินการกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เป้าประสงค์
1.การพัฒนานโยบายและระบบสารสนเทศการพัฒนาสังคม
2.สร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิต
3.การพัฒนาบริการทางสังคมเชิงรุก
4.การรวมพลังพัฒนาทุนทางสังคม
5.การบริหารจัดการ

 ค่านิยมองค์กร

อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข