ยินดีต้อนรับเข้าสู่...สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต :: ค่านิยมองค์กร อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข ::

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดภูเก็ต

นางนภาพร วีริยานันท์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดภูเก็ต

ความเป็นมาและประเภทของศูนย์บริการคนพิการ

๑. ความเป็นมา

                    ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖  มาตรา ๒๐/๓ และมาตรา ๒๐/๔  กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ราชการส่วนท้องถิ่นอาจจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการได้โดยใช้งบประมาณของตนเอง  โดยให้ศูนย์บริการคนพิการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้คือ
๑) สำรวจติดตามสภาพปัญหาคนพิการ และจัดทำระบบข้อมูลการให้บริการในพื้นที่รับผิดชอบ
๒) ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์คนพิการ
๓) เรียกร้องแทนคนพิการ
๔) ให้ความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน
๕) ให้ความช่วยเหลือคนพิการให้ได้รับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล
๖) ประสาน คัดกรอง ส่งต่อและให้ความช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะพิการให้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่เหมาะสม
๗) ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ
๘) ติดตามและประเมินผล และรายงานเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ และการดำรงชีวิตของคนพิการ
๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดตามพระราชบัญญัติ หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะกรรมการ หรือสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกำหนด

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้ออกระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖  และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๘๒ ง
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ หน้า ๔๒ – ๔๗ เรียบร้อยแล้ว โดยระเบียบฯ ได้กำหนดประเภทศูนย์บริการคนพิการไว้  ๒ ประเภท ดังต่อไปนี้

๑)   ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการที่จัดตั้งโดยองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา ๖ (๑๐) ราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้บริการแก่คนพิการในระดับพื้นที่ หรือตามประเภทความพิการ หรือให้บริการ
แก่คนพิการเป็นเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

๒)  ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด  ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการที่จัดตั้งโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับ
การจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และดำเนินการอื่นเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายในจังหวัด

นอกจากนี้ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำระบบการจัดบริการศูนย์บริการคนพิการ โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นประธานคณะทำงาน ผู้แทนองค์กรด้านคนพิการ นักวิชาการ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการจัดบริการคนพิการ เป็นกรรมการ โดยมีผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศักยภาพและสิทธิ เป็นกรรมการและเลขานุการคณะทำงานฯ  ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการวางแผน กำหนดรูปแบบ แนวทางวิธีการจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการประเภทต่างๆ  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการ

 

 ๒. ประเภทและอำนาจหน้าที่ของศูนย์บริการคนพิการ

ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กำหนดประเภทและอำนาจหน้าที่ของศูนย์บริการคนพิการไว้ดังนี้

๒.๑   ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการที่จัดตั้งโดยองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา ๖(๑๐) ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้บริการแก่คนพิการในระดับพื้นที่ หรือตามประเภทความพิการ หรือให้บริการ
แก่คนพิการเป็นการเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑)  ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความช่วยเหลือตามที่คนพิการร้องขอ และตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด รวมทั้งการให้คำปรึกษาหรือช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการขอใช้สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ

(๒)  เรียกร้องแทนคนพิการให้ได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ หรือขอให้ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้

(๓)   ให้บริการความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การฝึกอาชีพ และการจัดหางานให้แก่คนพิการ

(๔)  ให้บริการความช่วยเหลือคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มจะพิการให้ได้รับการดูแล รักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือได้รับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล

(๕)  ประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ

(๖)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ หรือสำนักงาน หรือศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดมอบหมาย

 

๒.๒   ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ได้แก่ ศูนย์บริการคนพิการที่จัดตั้งโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และดำเนินการอื่นเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายในจังหวัด  โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑)  สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสภาพและปัญหาเกี่ยวกับคนพิการในเขตพื้นที่จังหวัด

(๒)  ประสาน คัดกรอง และส่งต่อคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะพิการให้แก่ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับการดูแล รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม

(๓)  ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำนโยบาย และยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติและจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดรวมทั้งบูรณาการแผนดังกล่าวเข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดหรือท้องถิ่น

(๔)  จัดทำทะเบียน ฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายในจังหวัด

(๕)  ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล และอำนวยความสะดวกด้านอาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนบริการทางวิชาการแก่ศูนย์ องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใด เพื่อบริการแก่คนพิการให้ได้มาตรฐาน

(๖)  ให้บริการความช่วยเหลือเพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด เฉพาะในกรณีไม่มีศูนย์ให้บริการในเรื่องนั้นๆ

(๗)  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ รวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น ตามที่สำนักงานมอบหมาย

(๘)  ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายวิชาการและเลขานุการของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด รวมทั้งทำหน้าที่ตรวจเยี่ยม กลั่นกรองคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและเงินสนับสนุนโครงการ

(๙)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะกรรมการหรือสำนักงานมอบหมาย

การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ 

    ๒.๑ ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด

                   ๒.๑.๑   ขั้นตอนการจัดตั้ง

๑)   คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ประกาศกำหนดจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด

๒)   กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  แจ้งประกาศศูนย์บริการ  คนพิการระดับจังหวัด และมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นสถานที่ตั้ง  ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดและให้แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัดรับผิดชอบ     ทำการของศูนย์บริการไปพลางก่อน ในระหว่างที่ พก. ยังไม่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลัง

                   ๒.๑.๒  อำนาจหน้าที่ (ตามระเบียบ)

(๑)  สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสภาพและปัญหาเกี่ยวกับคนพิการในเขตพื้นที่จังหวัด

(๒)  ประสาน คัดกรอง และส่งต่อคนพิการหรือผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะพิการ ให้แก่ศูนย์ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับการดูแล รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม

(๓)  ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำนโยบาย และยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด รวมทั้งบูรณาการแผนดังกล่าวเข้ากับแผนพัฒนาจังหวัดหรือท้องถิ่น

(๔)  จัดทำทะเบียน ฐานข้อมูล และให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายในจังหวัด

(๕)  ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล และอำนวยความสะดวกด้านอาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนบริการทางวิชาการแก่ศูนย์ องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใด เพื่อบริการแก่คนพิการให้ได้มาตรฐาน

(๖)  ให้บริการความช่วยเหลือเพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด เฉพาะในกรณีไม่มีศูนย์ให้บริการในเรื่องนั้นๆ

(๗)  ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานเกี่ยวกับการได้รับสิทธิประโยชน์ของคนพิการ รวมถึงดำเนินการเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น ตามที่สำนักงานมอบหมาย

(๘)  ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายวิชาการและเลขานุการของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด รวมทั้งทำหน้าที่ตรวจเยี่ยม กลั่นกรองคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพและเงินสนับสนุนโครงการ

(๙)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่คณะกรรมการหรือสำนักงานมอบหมาย

๒.๑.๓  การสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด ดังนี้

๑)   ด้านการบริหารจัดการ

(๑) สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงาน

(๒) ปรับปรุงสถานที่/ปรับสภาพแวดล้อม

(๓) ค่าพาหนะเดินทาง/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง

(๔) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าเอกสารเผยแพร่

(๕) ค่าประชุมวางแผน/ติดตาม

๒)   ด้านการจัดบริการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม อาทิ  การสำรวจค้นหาคนพิการ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล  การจดทะเบียนคนพิการ  การประสานส่งต่อ สนับสนุนการจัดตั้ง และการดำเนินการ
ของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

    ๒.๒ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

                   ๒.๒.๑  ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปของราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐ

การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปของราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐ
ให้ผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กรเป็นผู้ยื่นคำขอจัดตั้งต่อผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุญาตตามแบบคำร้องจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (ศบ ๑-ท)

หลักฐานประกอบการยื่นจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน ๓ ชุด  ดังนี้

๑)   ร่างข้อบังคับหรือระเบียบของศูนย์บริการคนพิการ  อย่างน้อยประกอบด้วย

– ชื่อศูนย์บริการคนพิการ  สถานที่ตั้ง วัตถุประสงค์  โครงสร้างและการบริหารงาน ให้บริการ และคุณภาพการให้บริการ

– รายชื่อผู้ดำเนินการศูนย์บริการคนพิการ

– คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการและผู้จัดการศูนย์บริการคนพิการ

๒)   แผนผังแสดงสถานที่ตั้งของศูนย์บริการคนพิการ

(ตาม ข้อ ๖ ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ    ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖)

    ๒.๒.๒  ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปขององค์กรด้านคนพิการ หรือองค์กรอื่นใด ที่ให้บริการ
แก่คนพิการซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา ๖(๑๐)  พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นผู้ยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ  โดยให้ผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กรยื่นคำขอจัดตั้งเพื่อพิจารณาอนุญาต ตามแบบคำร้องขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (ศบ ๑-อ)
พร้อมเอกสารหลักฐาน ๓ ชุด ดังต่อไปนี้

๑)   ร่างข้อบังคับหรือระเบียบของศูนย์  อย่างน้อยประกอบด้วย

– ชื่อศูนย์ สถานที่ตั้ง วัตถุประสงค์  โครงสร้างและการบริหารงาน การให้บริการ และคุณภาพการให้บริการ

๒)   รายชื่อผู้ดำเนินการศูนย์บริการคนพิการ

– คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการและผู้จัดการศูนย์บริการคนพิการ

๓)   แผนผังแสดงสถานที่ตั้งของศูนย์บริการคนพิการ

๔)   หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในการใช้สถานที่และอาคารที่จะขอจัดตั้งเป็นศูนย์บริการคนพิการ  โดยให้ผู้ยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์แสดงหนังสือยินยอมจากเจ้าของสถานที่หรืออาคาร

๕)   ข้อบังคับหรือตราสารขององค์กร

๖)   เอกสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ตามมาตรา  ๖(๑๐) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

๗)   คุณสมบัติผู้ยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์ และผู้ดำเนินการศูนย์ มี ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอและผู้ดำเนินการศูนย์บริการคนพิการ

๑)   อายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี และจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าภาคบังคับ

๒)   มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติการกระทำผิดต่อคนพิการหรือละเมิดสิทธิคนพิการ

๓)   ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษซึ่งไม่เป็นความผิดที่คนพิการ หรือองค์กรด้านคนพิการเป็นผู้เสียหาย

๔)   ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

       หมายเหตุ

๑. ผู้ดำเนินการศูนย์ (คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและผู้จัดการศูนย์บริการ) ต้องมีบุคคลที่มีสัญชาติไทยเกินกึ่งหนึ่ง

๒. การยื่นคำขอการจัดตั้งศูนย์โดยผู้แทนองค์กรของคนพิการแต่ละประเภท
ให้คำนึงถึงการให้บริการตามประเภทความพิการ

(ตามข้อ ๗ ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖)

                   ๒.๒.๓  สถานที่ยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ขององค์กรด้านคนพิการ หรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา ๖ (๑๐)   

๑)     เขตท้องที่กรุงเทพมหานคร  ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  (พก.)

๒)   จังหวัดอื่น ให้ยื่นที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด

                   ๒.๒.๔ ขั้นตอนการออกใบอนุญาต

๑)   ในกรณีราชการส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ยื่นขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ โดยให้ผู้มีอำนาจทำการแทนองค์กรยื่นคำขอจัดตั้ง (แบบศบ.๑-ท) ต่อผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี สำหรับในกรณีองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการคนพิการซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานตามมาตรา ๖ (๑๐) เป็นผู้ยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ  โดยให้ผู้มอบอำนาจทำการแทนองค์กรยื่นคำขอจัดตั้ง (แบบศบ.๑-ท) พร้อมเอกสารในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครให้ยื่นคำขอที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติในจังหวัดอื่นให้ยื่นที่ศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด

๒)   เจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอ ตรวจสอบคำขอ เอกสารหลักฐาน และตรวจสอบด้วยว่าอาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนผู้ดำเนินการศูนย์บริการคนพิการ ระเบียบ หรือข้อบังคับการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนั้นเป็นไปตามระเบียบนี้หรือไม่ หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ผู้อำนวยการ หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (แบบศบ.๒) ให้แก่ผู้ยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปนั้น

๓)   หากตรวจพบว่ามีข้อใดไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ให้แจ้งผู้ยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเพื่อดำเนินการแก้ไขภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากไม่ดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดให้จำหน่ายคำขอได้

๔)   ผู้มีอำนาจพิจารณาออกใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่ยื่นคำขอ

– ให้ใบอนุญาตมีอายุ  ๔ ปี การต่อใบอนุญาต ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (แบบศบ.๗) ก่อนวันหมดอายุอย่างน้อย ๓๐ วัน และต่ออายุให้เสร็จภายใน  ๓ วันทำการนับแต่วันยื่นคำขอต่ออายุ ตามแบบใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (แบบศบ.๒)

– ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปประสงค์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอาคารศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ย้ายที่ตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ตลอดจนเปลี่ยนแปลงผู้ดำเนินการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ระเบียบหรือข้อบังคับการดำเนินงาน ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้ออกใบอนุญาตหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเพื่อขอความเห็นชอบไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือย้าย แล้วแต่กรณี ตามแบบคำขอเปลี่ยนแปลงรายการ (แบบศบ.๔)

– ในกรณีที่ใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปชำรุด หรือสูญหายให้ผู้ได้รับอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปยื่นแบบคำขอออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (แบบศบ.๖) ต่อผู้อำนวยการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อให้ดำเนินการออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (แบบศบ.๓)

                   ๒.๒.๕  การยกเลิกศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

๑)   ผู้ได้รับใบอนุญาตในการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปยื่นคำขอให้ยกเลิกศูนย์บริการคนพิการทั่วไป (แบบศบ.๕) ต่อผู้อำนวยการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด

๒)   ผู้อำนวยการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งให้ยกเลิก เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงทางการสอบสวนว่าการดำเนินการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปมีพฤติการณ์ไม่เป็นตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ ไม่สุจริต หรือมิได้ดำเนินกิจการติดต่อกันเกินสองปี หรือองค์กรที่ยื่นคำขอถูกเพิกถอนการรับรองมาตรฐานองค์กรตามมาตรา ๖ (๑๐) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

กรณีศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่จัดตั้งโดยราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานภาครัฐ และมีกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้นเป็นการเฉพาะแล้ว ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้นก่อนด้วย

๓)   เมื่อมีการยกเลิกศูนย์บริการคนพิการทั่วไป  ให้เงินคงเหลือจากการได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการใดให้คืนแก่ส่วนราชการนั้น กรณีมีการยกเลิกศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ให้ผู้ดำเนินการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปประสานงานและส่งต่อผู้รับริการให้กับศูนย์บริการคนพิการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

๔)   ในกรณีที่ถูกสั่งให้เลิกศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตอุทธรณ์ต่อผู้ออกคำสั่งตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

 

                   ๒.๒.๖  มาตรฐานการดำเนินการและการให้บริการแก่คนพิการของศูนย์บริการคนพิการ

ศูนย์บริการคนพิการแต่ละประเภทมีมาตรฐานการดำเนินการและมาตรฐาน
การให้บริการแก่คนพิการตามเกณฑ์ชี้วัดที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการแห่งชาติ

**หมายเหตุ  พก. อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ การศึกษาการพัฒนารูปแบบและแนวทางการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ

 

                   ๒.๒.๗  การสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  สนับสนุนการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป อาทิ สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงานศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ปรับปรุงสถานที่ ปรับสภาพแวดล้อม ด้านการสำรวจข้อมูลหรือการจัดเก็บข้อมูล ด้านการประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ ด้านการค้นหาคนพิการ การประสานส่งต่อ บริการฝึกอาชีพ การจัดหางาน การฝึกทักษะการดำรงชีวิต โดยขอให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จัดทำแผนการจัดบริการและให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรวบรวมแผนดังกล่าวส่งสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเพื่อสนับสนุนงบประมาณต่อไป