ยินดีต้อนรับเข้าสู่...สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต :: ค่านิยมองค์กร อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข ::

อัตรากำลัง จนท.

0021

นายกิตติ อินทรกุล
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

กลุ่มนโยบายและวิชาการ

กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดภูเก็ต

p-pat p-pla p-u napapornl

นายวีรภัทร์ อินะมูนา
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

นางจิตรลดา สังข์ประพันธ์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มนโยบายฯ)
นางพิมพ์พจี เดชสถิตย์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการสังคมฯ)
นางนภาพร วีริยานันท์
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
(ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดภูเก็ต)
p-nui dalah p-nok p-dadar
 นางสาวปทุมพร สิงห์แก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและ
การบัญชีปฏิบัติงาน
นางสาววิมลรัตน์ ละไม
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
 นางสาวศศิพร แม้นนนทรัตน
นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ
นางสาวอาอีค๊ะ ขาเรมดาเบะ
นักพัฒนาสังคม
p-orn p-noon N-FON p-fah
 นางสาวอรอนงค์ จันทร์สุข
นิติกร
 นางสาวนิรามน ขอศานติวิชัย
นักพัฒนาสังคมชำนาญการ
 นางสาวนันทิกานต์ นวลสอาด
นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ
 นางสาวชุติมา คงเดิม
นักพัฒนาสังคม
Jazzyly p-bird jeab Fee
นางสาววารุณี องอาจ
พี่เลี้ยง
 นายสมชัย สนคะมิ
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
นางสาวอรอุรา แซ่ติ๋ว
นักพัฒนาสังคม
นายนิซูฟี ชุมประเวศ
นักสังคมสงเคราะห์
jai p-rat mod p-kanjana
นายประจักษ์ แจ้งใจ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
นางรัตนา สนามพลี
นักพัฒนาสังคม
นางสาวลลิลทิพย์ แซ่หลิม
พี่เลี้ยง
นางกาญจนา ทรัพย์สิน
นิติกร
chai p-may p-karn da
นายศิลปชัย หมายแร่
พนักงานอำนวยการ
นางสาววรัชยา เกตแก้ว
นักพัฒนาสังคม
นางสาวสุภาวดี ทิมทอง
นักพัฒนาสังคม
นางสาวดวงใจ ลิ้มไส้หั้ว
นิติกร
p-aead jin p-eye p-furn
นางสาววิลัยวรรณ บุญเลิศ
นักวิชาการเงินและบัญชี
(พนักงานกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)
นายงสาวจินจุฑา แท่นบัตร
ผู้ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม
นางสาวธารารัตน์ หัชบูรณ์
ผู้ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาสังคม
 นางสาวชฎาพร ก้อนแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
p-jame halee yeen
นายนภศร เผือกเพ็ชร์
พนักงานขับรถยนต์
(พนักงานกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)
นางสาวฮาลีเมาะ แสบีดิง
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 นายมธุรพจน์ ประทีบ ณ ถลาง
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
p-nini
นางสาวการ์ตีนี เจ๊ะเด็ง
ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
Tune
นางสาวเสาวลักษณ์ เรืองช่วย
ผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
ja
นางสาวนฤวรรณ แซ่วุ่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ