Category Archives: กองทุนคุ้มครองเด็ก

กองทุนคุ้มครองเด็ก

กรอบทิศทางในการจัดสรรเงินกองทุนคุ้มครองเด็ก ได้จำลำดับความสำคัญ เพื่อให้มีการให้น้ำหนักกับงานที่ต้องส่งเสริมให้มีการดำเนินงานตามลำดับดังนี้   1.การพัฒนาระบบคุ้มครองเด็ก -การจัดทำฐานข้อมูลเด็กกลุ่มต่างๆ -การจัดทำแผนบูรณาการด้านการคุ้มครองเด็กร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ -มีการพัฒนาระบบงาน เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ ถูกทารุณกรรม ถูกนำไปแสวงหาประโยชน์ อย่างเป็นระบบ -การพัฒนาทีมสหวิชาชีพและบุคลากรผู้ทำงานด้านเด็กให้มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงาน -การส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการคุ้มครองเด็ก -มีการเฝ้าระวังปัญหาเด็กในชุมชน -การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานคุ้มครองเด็ก 2.การส่งเสริมศักยภาพองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในการคุ้มครองเด็ก -การทำกิจกรรมหรือโครงการที่มีการบรูณาการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเครือข่ายในพื้นที่ -การจัดตั้งกลไกต่างๆเพื่อการคุ้มครองเด็กและครอบครัว -การส่งเสริมองค์กรด้านเด็กและครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้มีบทบาทดูแลเด็กและครอบครัวในชุมชน -การทำกิจกรรม เพื่อตรวจตราสถานที่เสี่ยงสำหรับเด็ก -การทำกิจกรรม เพื่อเปิดเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกถึงความคิดเห็นและสภาพปัญหา -การจัดทำฐานข้อมูลเด็กกลุ่มต่างๆในชุมชน 3.การพัฒนาเด็กและเยาวชน -ให้เด็กมีความผูกพันในครอบครัว ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีทักษะอาชีพ และเคารพสิทธิผู้อื่น -ให้เด็กมีสุขภาพ และพลานามัยแข็งแรง รู้จักป้องกันตัวเองจากโรค และสิ่งเสพติด -มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน -รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง -รู้จักที่จะช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ 4.การป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน -การแก้ไขเด็กและเยาวชนในพื้นที่ -การวางระบบการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาเด็กและเยาวชนในพื้นที่…