Category Archives: กองทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคม

กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม

องค์กรสวัสดิการชุมชน   กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ความเป็นมา พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 20 ตอน 94 วันที่ 1 ตุลาคม 2546 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2547  ในมาตราที่ 24 กำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนหนึ่ง ในสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรียกว่า กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 กลุ่มเป้าหมาย  1.  องค์การสวัสดิการสังคม (หน่วยงานของรัฐที่ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมและองค์กรสาธารณประโยชน์) ที่ได้รับการรับรองตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 จำนวน  20,000  องค์การ - หน่วยงานภาครัฐ                  จำนวน     10,000  องค์การ - องค์กรสาธารณประโยชน์   …