Category Archives: ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะอนุกรรมการการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ครั้งที่ 1/2561

201800820-[2]   การประชุมคณะอนุกรรมการการคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2561

201800820-[1] การประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคมจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2561

201800817-[1] การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2561

201800816-[1] การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2561  

ทุกวัน ♥♥♥ เป็นวันของครอบครัว

20180508_๑๘๐๕๑๐_0053 ทุกวัน ♥♥♥ เป็นวันของครอบครัว งานวันแห่งครอบครัวและวันสตรีสากลประจำปี 2561 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โดย จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สำนกงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน [foogallery id="3985"]