Category Archives: มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในการปฏิบัติราชการ

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในการปฏิบัติราชการ [wpdm-all-packages items_per_page="10" categories="มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นในการปฏิบัติราชการ" jstable=1 order_by="field_name" order="DESC"]

คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน

คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน   [wpdm-all-packages items_per_page="10" categories="คู่มือการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน" jstable=1 order_by="field_name" order="DESC"]

รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงาน

รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [wpdm-all-packages items_per_page="10" categories="รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน การปฏิบัติงาน" jstable=1 order_by="field_name" order="DESC"]

แผนป้องกันการทุจริต ปี 60

  แผนป้องกันการทุจริต ปี 60 [wpdm-all-packages items_per_page="10" categories="แผนป้องกันการทุจริต ปี 60" jstable=1 order_by="field_name" order="DESC"]

มาตรการด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กร

    มาตรการด้านการป้องกันการทุจริตในองค์กร