สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต

 
   
ระบบสารสนเทศ
การให้บริการประชาชน
 

 
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ประจำปี ๒๕๕๖(ตุลาคม ๒๕๕๕ - กันยายน ๒๕๕๖)
 
 
การเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดภูเก็ตครั้งแรก
ระหว่างวันที่ 8 - 12 มีนาคม 2502
   
 
 

จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพงานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน พระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมงกุฏราชกุมารวันที่ 3 มราคา 2557
 
 
     

       
   
 
สถิตเข้าเว็บไซด์
   

counter statistics   

         เริ่ม 1 ม.ค. 2557

free web tracker  
free stats    
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  โทรศัพท์ 0-7621-2726 , 0-7624-0414 โทรสาร 0-7624-0415
E-mail:phuket@m-society.go.th  Facebook:phuket_m-society@hotmail.com